Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Utdanning

Fengselets undervisningsavdeling forestås av Jessheim videregående skole. Avdelingen i Ullersmo fengsel har ca. 60 skoleplasser, 15 selvstudieplasser og 12 ansatte. Skolen tilbyr kurs innenfor yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanningsprogram og grunnskole. Mer detaljert info gis i intervju med representant fra skolen. Skolen tilrettelegger også for studier på høyskole- og universitetsnivå i samarbeid med NAV og fengsel.

Opplæringsloven regulerer hvem som har rett til utdanning og hvilken rett man har. Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år (eventuelt flere år hvis utdanningen varer lenger) i henhold til Opplæringsloven § 3-1. Gjør du et omvalg (bytter studieretning), har du rett til ett ekstra år. Du kan ta to “venteår” i løpet av opplæringen uten å miste retten. Du må bruke retten til videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks år ved læretid. Du må bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år.

Er du født før 1. januar 1978, og har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, har du etter søknad rett til videregående opplæring (voksenrett). I opplæringsloven § 4A-1 heter det at de som trenger grunnskoleopplæring ar rett til slik opplæring. Minoritetsspråklige søkere må ha gyldig oppholdstillatelse og være ferdige med begynneropplæring i norsk.

Opplæringsloven § 5-1 fastslår retten til spesialundervisning:

“Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.”

I opplæringslovens § 4A -3, heter det:

Voksne som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til realkompetansevurdering. De som har slik rett, voksenrett, har også rett til realkompetansevurdering. Denne bestemmelsen gjelder for de som er født før 1. januar 1978 og som har lovlig opphold i Norge”.