Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Personvern

Personopplysningsloven [lov av 14. april 2000 nr. 31] pålegger de som innhenter opplysninger til registrering / behandling å informere om at dette blir gjort. I forbindelse med gjennomføring av straff / opphold i varetekt, vil kriminalomsorgen innhente personopplysninger om den innsatte.

Formålet med å innhente slike opplysninger er å tilrettelegge for en betryggende straffegjennomføring, som sikrer den innsatte tilfredsstillende forhold, jf. strgjfl. § 2. Opplysningene brukes ved bl.a. individuelle risikovurderinger og vurdering av andre sikkerhetsmessige forhold. Personopplysningene vil også bli brukt i forbindelse med tilrettelegging av straffegjennomføringen, eksempelvis ved vurderinger av søknader fra den innsatte om permisjon og løslatelse med videre.

I tillegg til informasjon innsatte selv gir, ber kriminalomsorgen i alminnelighet om slike personopplysninger fra politiet/påtalemyndigheten, folkeregisteret, NAV, helsefaglig enheter og behandlings- og omsorgsinstitusjoner. Eventuell informasjon om tidligere straffereaksjoner vil også kunne bli brukt. I enkelte saker vil det også bli innhentet informasjon fra barnevernet, utlendingsmyndighetene og ambassader eller andre lignende etater, som innehar personopplysninger om den innsatte som kriminalomsorgen trenger for å utføre sitt arbeid.

Opplysningene registreres i kriminalomsorgens arkivsystem.

Dersom formålet tilsier det, kan personopplysninger gis videre til andre forvaltningsorganer som politi, NAV og helseetater med flere, i tråd med forvaltningsloven kapittel 3. Personopplysninger vil også kunne gis videre til andre etter samtykke fra den innsatte.

Personopplysningsloven pålegger den behandlingsansvarlige å slette registrerte personopplysninger når formålet faller bort, herunder i overensstemmelse med arkivloven

Den innsatte har rett til innsyn i personopplysningene som blir innhentet, med de begrensinger som følger av personopplysningsloven § 23. Den innsatte har rett til å kreve retting av personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, jf. personopplysningsloven § 27. Eventuell begjæring om innsyn fremsettes for fengselsdirektøren.