Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Samarbeidspartnere

Helsetilbudet i Romerike fengsel

Helsetjenesten i fengselet består av tre tilbud:

 1. Helseavdelingen
 2. Psykiatrisk fengselsteam
 3. Tannhelsetjenesten

Helseavdelingen

I henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 har kommunen ansvar for helsetjenesten for innsatte i fengsel i kommunen. Innsatte i fengsel har krav på nødvendig helsehjelp i den kommunen de oppholder seg.

Helseavdelingen i Romerike fengsel er en del av Ullensaker kommunes helsetjeneste, Avdelingen gir nødvendig helsetilbud og deltar i rehabiliteringen av innsatte i Ullersmo og Kroksrud

Helseavdelingen er bemannet med helsepersonell fra kl 07.30 – 22.30 mandag til torsdag og 7.30 – 15.00 på fredag.

Fengselshelsetjenesten gir tilbud om:

 • Allmennlegetjenester
 • Samtaler
 • Nødvendig medisinering
 • Forebyggende helsearbeid
 • Smittevern
 • Oppfølging av innsatte med kroniske somatiske sykdommer/lidelser
 • Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser
 • Henvisning til spesialisthelsetjenester

 

Helseavdelingen er ikke en døgnbemannet institusjonshelsetjeneste og innsatte med stort oppfølgingsbehov må overføres sykehus eller annen egnet behandlings- eller rehabiliteringsinstitusjon.

Alvorlig syke innsatte må innlegges somatisk sykehus eller psykiatrisk avdeling på lik linje med den øvrige befolkningen.

Psykiatrisk fengselsteam

Den psykiatriske spesialisthelsetjenesten i fengselet, er ivaretatt av Akershus Universitetssykehus og avdeling for spesialpsykiatri gjennom fengselsteam.

Teamet består av:

 • Psykiater – 60% stilling
 • Psykologspesialist / teamleder – 100% stilling
 • Psykolog – 100% stilling
 • Psykolog – 20% stilling

 

De innsatte som har behov for psykologisk/psykiatrisk utredning og behandling henvises til Psykiatrisk fengselsteam av Helseavdelingens lege.

Det er ukentlige samarbeidsmøter mellom Helseavdelingen og Psykiatrisk fengselsteam.

Tannhelsetjenesten

Fengselstannhelsetjenesten drives etter øremerkede tilskudd fra staten, og fylkeskommunen har ansvar for bemanningen.

Hensikt:

Sikre at alle innsatte får tilsyn og tannbehandling i henhold til de rettigheter, og fylkeskommunale standarder for tannhelsearbeid.

Vedlikeholde et funksjonelt og sosialt akseptabelt tannsett i den tid soningen varer.

Tilbudet omfatter:

 • Akuttbehandling.
 • Konserverende / periodental behandling til de med soningstid mer enn 3 mnd.
 • Store jeksler rotfylles ikke, ved smerter i disse tilbys kun trekking.
 • Begrenset rehabilitering til de med soningstid mer enn 6 mnd.

 

Den innsatte vil automatisk få innkallelse til undersøkelse og behandling etter disse kriteriene:

 • Innsatte med dom kalles inn etter 2 mnd.
 • Varetektsinnsatte kalles inn etter 3 mnd.
 • Det ytes kun akuttbehandling for varetektsinnsatte i de første 3 mnd.
 • Alle innsatte med behov for akutt hjelp før dette, melder selv fra om dette via samtalelapp.
 • Tilbudet er frivillig.

Undervisning

Jessheim videregående skole har ansvaret for undersvisningen i fengslet.