Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Ordinære permisjoner

Fengselet har etter Straffegjennomføringslovens § 33 anledning til å innvilge bl. a. ordinære permisjoner. Innvilgelse av ordinær permisjon kan først skje når 1/3 av straffen er gjennomført. Eventuell varetektstid regnes med, dersom den innsatte overføres direkte fra varetekt til gjennomføring av straffen.

Ordinære permisjoner kan i alminnelighet avvikles med 8 ukers mellomrom. I fengselets avdeling med lavere sikkerhetsnivå, kan den innsatte avvikle ordinære permisjoner ca. hver 4. uke.

I alminnelighet kan man gjennomføre 18 ordinære permisjonsdøgn pr. år. Fengselet har anledning til å innvilge utvidet permisjonstid fra 18 til inntil 30 permisjonsdøgn pr. år, dersom det foreligger særlig, dokumentert grunnlag

Eventuell reisetiden regnes ikke med i permisjonstiden, og kommer i tillegg til de innrømmet permisjonskvote. Anstalten kan, etter søknad, dekke reiseutgiftene for inntil 4 permisjonsreiser pr. år, i alminnelighet én permisjonsreise pr. kvartal. Øvrige permisjonsreiser må den innsatte dekke selv.

 

Velferdspermisjoner

Velferdspermisjoner kan gis på ethvert tidspunkt under straffegjennomføringen inntil ordinær permisjonstid er oppnådd. Etter dette tidspunkt benyttes kun ordinær permisjon. Slike permisjoner kan innvilges når spesielle situasjoner oppstår i nær familie, som ved fødsler, barnedåp, alvorlig sykdom, begravelser med mer. Grunnlaget for søknaden må dokumenteres skriftlig.

 

Korttidspermisjoner

Innsatte i Romerike fengsel kan tilstås en kortere sosialpermisjon av noen timers varighet når vilkårene for ordinær permisjon er til stede og særlige grunner foreligger. Ordinær permisjon må forutsetningsvis ha vært gjennomført uten brudd eller negative anmerkninger. I alminnelighet bør praktiske formål og behov utenfor fengselet søkes ivaretatt ved bruk og tilretteleggelse av ordinær permisjon.

 

Generelt

For all permisjonsavvikling gjelder på generelt grunnlag at permisjonen forutsetningsvis fremstår som sikkerhetsmessig forsvarlig, der permisjonsavviklingen fremstår som hensiktsmessig i.f.t. straffens formål og der permisjon antas være i overensstemmelse med den allmenne rettsfølelse. Vurderingen foretas etter en konkret individuell vurdering.

Permisjoner til utlandet blir som hovedregel ikke innrømmet.