Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Romerike fengsel

Kriminalomsorgen region øst

Romerike fengsel, består av underavdelingene Ullersmo, Kroksrud og Ungdomsenhet Øst.

Ullersmo avdeling, ligger på Kløfta i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte. Kapasiteten i fengselet er p.t. 183 plasser grunnet ombygging og videre utvidelse av fengselet. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, herunder i form av fagopplæring innenfor etterspurte yrkesfag.

Kroksrud avdeling, ligger på Godtland i Ullensaker kommune, og er en fengselsenhet med lavt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte i slutten av soningsforløpet. Kapasiteten i fengselet er 62 plasser. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, frigang, hundegruppe og en utegruppe.

Ungdomsenhet øst, ligger på Dønnumskia i Eidsvoll kommune, og er 1 av 2 fengsler i Norge for mindreårige innsatte. Målgruppen for fengselet er mindreårige innsatte, fra 15 til 18 år. Kapasiteten i fengselet er 4 plasser. De innsatte får individuelt tilpasset innhold i sitt soningsforløp.

Aktuelt fra Romerike fengsel

Informasjon til pårørende til innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

Food truck prosjekt – First step Foods

Midlertidig flytting av forvaringsdømte fra Ila til Ullersmo

Midlertidig flytting av forvaringsdømte fra Ila til Ullersmo

Vurderer å flytte Oslo fengsel ut av Oslo

Informasjon om smittetilfeller ved Romerike fengsel, Kroksrud avdeling

Egne avdelinger

De forvaringsdømte vil bli plassert i egne lokaler og arealer (forvaringsavdelinger) i Ullersmo som disponeres av Ila. Det vil fortsatt være Ila som har ansvaret for og følger opp de forvaringsdømte. Dette gjelder for eksempel daglig oppfølging, saksbehandling, utarbeidelse av risikovurderinger og forberedelse av saker som gjelder prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av tidsrammen for forvaringen. De forvaringsinnsatte vil således også i perioden Ila er lokalisert i Ullersmos lokaler få den særlige tilretteleggingen og oppfølgingen som Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring (forvaringsforskriften) stiller krav om. Flyttingen er ment kun å medføre en geografisk endring av plasseringen av de forvaringsdomfelte.

Domstolsbehandling

Den midlertidige flyttingen av forvaringsdømte vil få betydning for domstolenes behandling av saker som gjelder prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av tidsrammen for forvaring. I dag behandles disse av Asker og Bærum tingrett som rett verneting. Kriminalomsorgen region øst har vært i dialog med Riksadvokatembetet om saken, og deres vurdering er at påtalemyndigheten som hovedregel i den aktuelle perioden vil fremme begjæringene for Romerike og Glåmdal tingrett, med rettssteder Eidsvoll, Lillestrøm og Kongsvinger. For å frigjøre plasser i Ullersmo vil flere innsatte som i dag er plassert i Ullersmo avdeling bli overført andre enheter. Utover dette vil ikke flyttingen av de forvaringsdomfelte til Ullersmo medføre endringer for innsatte som i dag er plassert i Ullersmo.

Besøk

Både de forvaringsinnsatte og andre innsatte på Ullersmo kan motta besøk i Romerike fengsel Ullersmo avdeling på adressen Ullersmovegen 5, 2040 Kløfta. Flyttingen medfører ikke at det må søkes på nytt om besøkstillatelse for allerede innvilgede besøk i Ila. For mer informasjon og f.eks bestilling av besøk viser vi til nettsidene våre www.romerikefengsel.no og www.ilafengsel.no

Kontakt

Sentralbord (Åpent alle dager, stengt mellom 11:15 – 12:00 hverdager): 63 92 73 00

Generelle henvendelser, e-post: postmottak-8215@kriminalomsorg.no

VIKTIG INFO: Besøksbestillingstelefon for besøkende som skal til Ullersmo avdeling er stengt inntil videre.
Henvendelser vedrørende besøk og bestilling av besøk gjøres til e-post: 8215.besok@kriminalomsorg.no

Det må forventes noe svartid, vi beklager de ulempene det medfører.

Kontakperson:
Fengselsleder Ole Jonny Rydland, tlf: 976 22 819,
e-post: ole.jonny.rydland@kriminalomsorg.no