Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Romerike fengsel håndterer koronasituasjonen på lik linje med resten av samfunnet og følger sentrale og lokale smittevernsføringer og kriminalomsorgens retningslinjer.

Romerike fengsel vurderer at vi på nåværende tidspunkt har god kjennskap til smittesituasjonen i fengselet og at vi etter forholdene ivaretar innsatte på en forsvarlig måte. Vi har tett samarbeid og dialog med den kommunale helsetjenesten og tar fortløpende individuelle vurderinger av straffavbrudd og andre aktuelle tiltak.

Smittetilfeller

Torsdag 11. mars 2021 fikk en innsatt ved Romerike fengsel, Kroksrud avdeling påvist Covid-19. Det er bekreftet å være den britiske mutasjonen. Det ble umiddelbart iverksatt smitteoppsporing og alle innsatte ved Kroksrud ble testet samme torsdag.

Da det er usikker smittevei ble alle ansatte som har tjenestepostering på Kroksrud eller vært i kontakt med innsatte bedt om å teste seg. Prøvesvarene fra innsatte viste ytterligere 5 smittede, mens prøvesvarene fra ansatte har så langt kommet tilbake negative. Vi valgte å ikke benytte hurtigtester, da PCR-tester er mer sensitive og bedre egnet til å gi oversikt over situasjonen.

Det er ingen innsatte med påvist smitte som på nåværende tidspunkt oppholder seg ved avdelingen.

Karantene

Alle innsatte på Kroksrud er nå i karantene. Karantenen gjennomføres på cellene, uten tilgang til fellesarealer. Det ble gjort innskjerpinger i tiltak for å forhindre spredning av viruset på boavdelingene lørdag 13. mars etter anbefaling fra helsetjenesten. Dette resulterte i at karantenen ble startet på nytt med virkning fra søndag 13. mars. Karantenen varer i 10 dager, men de innsatte vil få mulighet til å teste seg ut av karantene på dag 7.

De som er påvist smittet er isolert og følges opp av betjenter i samarbeid med helseavdelingen ved Romerike fengsel. Isolasjonen varer i 10 dager fra positivt prøveresultat, under forutsetning av at innsatte er symptomfri når isolasjonen skal brytes. Helseavdelingen har foretatt smitteoppsporingssamtale med de innsatte og gjennomført nødvendige tiltak i fengslet. De øvrige nærkontaktene er videreformidlet til smitteoppsporing i Ullensaker kommune, som har den totale oversikten over hendelsen. Smittesporingsteamet følger opp øvrige nærkontakter.

Straffavbrudd

Når det gjelder spørsmål om avbrudd i straffen finner vi grunn til å opplyse om at kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte, jf. straffegjennomføringsloven § 35. Videre kan et avbrudd kun innvilges der det anses sikkerhetsmessig forsvarlig. Fengselet vurderer at terskelen for å gi straffavbrudd er høy sett hen til bestemmelsens ordlyd.

Romerike fengsels oppfatning er at det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for å innvilge straffavbrudd for alle innsatte. Vi finner grunn til å bemerke at det gjøres fortløpende individuelle vurderinger særskilt med tanke på den enkeltes helsetilstand. Alle søknader fra innsatte vil bli behandlet så raskt som mulig.

***

Romerike fengsel har stor forståelse for at dette er en svært krevende situasjon for innsatte og vi forsøker så godt vi kan å informere, veilede og ivareta alle innsatte på best mulig måte i denne særskilte situasjonen. Det er iverksatt ulike kompenserende tiltak for å redusere belastningen for innsatte i perioden og vi vil fortløpende vurdere ytterligere tiltak. Inntil videre vil det ikke være anledning for pårørende å fysisk besøke innsatte i fengselet.

Det er bare å ta kontakt med fengselet dersom det skulle være spørsmål. Vi gjør vårt ytterste for å svare ut etter beste evne.

Med vennlig hilsen
Romerike fengsel