For innsatte / domfelte

For innsatte / domfelte

Straffegjennomføring i Ullersmo fengsel med Kroksrud avdeling skal skje på en måte som ivaretar sammfunnets behov for beskyttelse, herunder den enkelte fornærmedes behov for vern og trygghet. Straffegjennomføringen skal videre ivareta den innsattes behov for en trygg gjennomføring av straffen, herunder i forhold til personvernhensyn.

Straffegjennomfrøring i Ullersmo fengsel med Kroksrud avdeling skal videre tilstrebe å legge til rette for en hensiktsmessig progresjon for den domfelte, som søker å avverge ny og / eller gjentagende kriminalitet. Det er et overordnet mål at personer som løslates fra fengselet har egnet bolig og sysselsetting på tidspunktet for løslatelse. Det er videre en målsetting å tilrettelegge for at den enkelte innsatte gis anledning til å opprettholde god kontakt med sine pårørende under straffegjennomføringen, så fremt dette er forenlig med sikkerhetsmessige hensyn, herunder fengselets behov for å opprettholde ro og orden i fengselsenheten. Eventuell progresjon under gjennomføringen av straff, er avhengig av at den enkelte innsattes har evne og vilje til å medvirke til at slik progresjon fremstår som formålstjenlig og forsvarlig.

umiddelbar_100

 

Straffegjennomføring i Ullersmo fengsel med Kroksrud avdeling skal endelig skje under tilbørlig hensyntagen til den allmenne rettsfølelse. Fengselet vil tilstrebe å innrette den enkelte innsattes straffegjennomføring på en måte som ikke virker støtende på den alminnelige rettsoppfatning.

 

 

EnglishGermanNorwegianPolish