Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Fremstillinger

Innsatte kan ved behov fremstilles, dersom ikke sikkerhetsmessige eller kapasitetsmessige hensyn taler mot. Fremstilling kan gis etter en konkret vurdering ut fra sikkerhetsmessige hensyn, innsattes behov og aktuell fremstillingskapasitet. Fremstilling gis kun når det i det enkelte tilfelle anses sikkerhetsmessig ubetenkelig. Fremstilling gis normalt i tilfeller der innsatte ikke har oppnådd permisjonstid, ikke er permisjonsklarert eller ikke innvilges permisjoner på egenhånd av sikkerhetsmessige årsaker.

Fremstilling trekkes ikke fra permisjonskvoten, jf. retningslinjene punkt 3.36. Fraværet skal begrenses i tid til det formålet tilsier.