Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Informasjon til besøkende i Romerike fengsel

Innsatte som gjennomfører straff eller varetekt, kan med enkle begrensninger motta besøk fra familie og venner i fengselet. Kriminalomsorgen anser at gjennomføring av besøk er av stor betydning for den innsatte og en viktig del av målsettingen om normalisering under straffegjennomføringen.

Besøkstillatelse og legitimasjon
En forutsetning for å kunne besøke innsatte, er at den innsatte ønsker å motta besøk. Før et evt. besøk kan gjennomføres, må den som ønsker å komme på besøk, sende inn en søknad til fengselet. Den må inneholde navn, fødselsnummer (11 siffer), fullstendig adresse, navn på innsatte man ønsker å besøke, samt relasjon til vedkommende.

Utenlandske besøkende som ønsker å besøke innsatte ved Romerike fengsel, må selv fremskaffe vandelsattest fra landet de er statsborger av og sende den sammen med søknadsskjemaet og kopi av pass. Søknader uten vandelsattest vil ikke bli behandlet. Søknaden må også inneholde passnummer.

I forbindelse med kontroll av besøkende, innhentes og registreres ytterligere personopplysninger, eksempelvis relasjon til den innsatte, vandel og andre relevante opplysninger fra politiet.

For mer informasjon om behandling av personopplysninger se: www.kriminalomsorgen.no

Som godkjent besøkende i Romerike fengsel, vil du få tilsendt en særskilt besøkstillatelse. Legitimasjon må medbringes til hvert enkelt besøk. Søknad om besøkstillatelse kan også bli avslått. Et eventuelt avslag kan påklages til overordnet forvaltingsnivå. For personer som representerer innsatte som fullmektig og/eller advokat, gjelder særskilte regler.

Besøksavdelingen i Romerike fengsel
Besøk i fengselet gjennomføres i særskilt besøksavdeling. Avhengig av kontrollformen ved besøket, gjennomføres besøk i egne besøksrom eller i et større felles besøksrom med tilsatte til stede. I særlige tilfeller kan glassvegg benyttes dersom dette anses påkrevd.

Alle besøksrom er røykfrie.

Besøk fra barn
Barn er velkomne i fengselet. Fire av besøksrommene er spesielt innredet for barnebesøk. Det forefinnes Dvd spiller på disse rommene med mulighet for lån av diverse barnefilmer. Barnerommene er dessuten utstyrt med diverse leker, barne- og ungdomsbøker, ved henvendelse til ansatte lånes ut spill og DVD filmer til barna. Det er i tillegg et uteområde som kan benyttes under besøk av barn. Personer under 16 år gis kun adgang til fengselet dersom de tilhører den innsattes nærmeste familie, og er i følge med foresatte. Personer under 18 år gis ikke adgang til å besøke innsatte alene uten skriftlig fullmakt fra foresatte.

Barneansvarlig
Vil du snakke med barneansvarlig så ring Romerike fengsel på telefon 63927300 og spør etter barneansvarlig June. Er ikke barneansvarlig tilgjengelig, så legg igjen navn og telefonnummer, så blir du kontaktet. Du kan også sende mail til besøksmailen, og den vil bli videresendt rette vedkommende.

Besøksbestilling

Se besøksbestillingsskjema

Alminnelige regler vedrørende besøk i fengselet

  1. Innsatte kan normalt motta besøk én gang per uke av inntil én times varighet. Ved ledig kapasitet kan besøket utvides. Besøkende som har få besøk og ekstra lang reisevei, kan få utvidet besøk dersom det er ledig kapasitet.
  2. Innsatte kan føre opp en liste på inntil 4 personer som han ønsker besøk av. Nærmeste pårørende regnes i denne sammenheng som én person og omfatter: foreldre, barn, samboer eller ektefelle, søsken og besteforeldre.
  3. Personer som er, eller som fremstår som påvirket av rusmidler som alkohol, narkotiske stoffer m.m., gis ikke adgang til fengselet.
  4. Personer som gjennomfører straff, eller er siktet eller domfelt for narkotikaforbrytelser i løpet av de siste fem år, gis i hovedregel ikke adgang til å besøke innsatte.
  5. Det er ikke tillatt for besøkende å bringe med seg dyr av noen art inn i anstalten.

Kontroll
Av sikkerhetsmessige årsaker kan besøk i fengselet bli underlagt ett eller flere kontrolltiltak. Alle eiendeler, vesker, klokker, nøkler, mobiltelefoner, medisiner m.m. må legges igjen i særskilt oppbevaringsboks, der det skal anvendes myntinnkast kr. 10. Du må akseptere å passere gjennom metalldetektor og/eller bodyscanner. Yttertøy og sko blir kontrollert i røntgenmaskin.

For besøkende som har implantater og lignende som kan gjøre utslag i metalldetektor, bes det om at legeskriv forevises ved kontroll i portvakta.

For å lette kontrollen anbefaler fengselet at du ikke har med løse metallgjenstander, og at du unngår bruk av klær (spesielt BH med metallspiler) og sko med innlagte metalldeler.

Som et ledd i arbeidet med å bekjempe rusmisbruk i fengselet, vil det kunne påregnes personsøk med bruk av narkotikahund.

For spørsmål eller andre henvendelser vedrørende besøk kan e-post adressen under benyttes:

8215.besok@kriminalomsorg.no

Velkommen som besøkende!