Besøke innsatte

Besøke innsatte – Koronapandemien

Oppdatering september 2021

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har i brev av 22. september 2021 til kriminalomsorgen gitt ytterligere føringer om at besøksgjennomføringen i fengsel skal normaliseres, i tråd med situasjonen i samfunnet for øvrig. Dette gjelder både den praktiske gjennomføringen av besøk og besøkskapasitet i fengslene. De nye føringene er gjeldende til annen beskjed blir gitt.

Anvendelsen av straffegjennomføringsloven § 45 b

Innsatte har i utgangspunktet rett til besøk. Dette kan imidlertid begrenses med hjemmel i strgjgl. § 45 b ved “særskilt fare for overføring av smitte” og dersom det “på grunn av sykdomsutbruddet vil bli uforholdsmessig krevende å gjennomfre besøket”. Bestemmelsen skal kun benyttes i enkelttilfeller, etter en konkret vurdering av “særskilt fare for overføring av smitte”.

Praktisk gjennomføring av besøk i fengslene

Kriminalomsorgen kan beslutte at besøk i fengsel skal gjennomføres i samsvar med råd fra Folkehelseinstituttet. Dersom pålegg om dette ikke overholdes, kan kriminalomsorgen avbryte besøket (Strgjfl. 45 b). I henhold til anbefalinger fra FHI er utgangspunktet og hovedregelen minimum 1 meter avstand til andre utenom de en bor med. Anbefalingene inneholder imidlertid vesentlige unntak: “De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre, hvis de vet at disse ikke er ubeskyttede i risikogruppen. Du og de du bor med kan være sammen som normalt”. Dette inkluderer også en kjæreste.

Besøkssituasjonen i fengsel er en privat situasjon for innsatte og deres pårørende, selv om den finner sted i et offentlig bygg. Det er derfor nærliggende å se hen til anbefalingene som gjelder ved privat sosial omgang når innsatte skal møte sine pårørende, herunder den frihet man i samfunnet har til å velge hvem man skal være fysisk nær. Med høy grad av beskyttelse som følge av vaksinasjon er det i nåværende fase naturlig å normalisere den praktiske gjennomføringen av besøk, og det må derfor være opp til innsatte og den besøkende å avgjøre om det er nødvendig og riktig å holde avstand.

Regler for besøk

Møt opp 20 minutter før besøkstiden begynner slik at du unngår å bruke besøkstiden til innsjekk. Når du ankommer anstalten må du først passere slusa. Alle besøkende skal vise gyldig legitimasjon som førerkort, pass, bankkort med bilde, eller lignende, samt gyldig besøkstillatelse.

Skolebevis, visittkort, månedskort eller lignende godtas ikke. Besøkende som er ukjent for ansatte og som ikke kan legitimere seg blir avvist (Krav om legitimasjon gjelder ikke barn under 15 år).

Av sikkerhetsmessige grunner må alle som skal inn i fengselet passere gjennom metalldetektorportal. Denne portalen er lik de som finnes på flyplasser. Alt yttertøy samt sko må tas av og kontrolleres via metalldetektor. Ingen slipper inn i anstalten så lenge portalen gjør utslag og en henstilles besøkende til å unngå tøy(BH) med metall spenner spiler og lignende. Besøkende kan bli bedt om å la seg visitere i bodyscanner, les mer om det her.

Ved implantater eller metallgjenstander i kroppen, må det forelegges skriv fra lege på dette.

Den besøkende tillates kun å ta med bankkort og mynter som kan benyttes på automater som forefinnes besøksavdelingens venterom.

Vesker, lommebøker, klokker og nøkler må låses inn i oppbevaringsskap i portvakta, 10 kroning benyttes til disse skapene.

Det kan i tillegg bli foretatt kontroll ved bruk av narkotikahund.

Besøksavdelingen har totalt 15 rom hvorav 4 er tiltenkt barnebesøk, 6 rom for ukontrollert besøk samt 5 til advokater og lignende. I tillegg er det en større besøkshall for avviking av kontrollert besøk. For barnebesøk uten særskilte kontrolltiltak forefinnes et avgrenset uteareal med diverse leker som kan benyttes under avvikling av besøk med barn.

Videosamtalebesøk

Som et tiltak for å lempe på belastningen under covid-19 ble videosamtaler med iPad innført. Dette har nå blitt en permanent ordning, og man krysser av for om man ønsker videosamtale, besøk eller begge deler når man fyller ut klareringsskjema for besøk og videobesøk.

Alle innsatte kan velge 4 adresser de ønsker å gjennomføre videosamtale med (iPad). Det er innsatte som bestiller tid for samtale når vedtak om godkjenning foreligger.

Videosamtaler (iPad) følger reglene som gjelder for besøk, jf. straffegjennomføringsloven § 31 med forskrift og tilhørende retningslinjer. Videre gjelder rundskriv nr. 3/2020 fra Kriminalomsorgsdirektoratet om gjennomføring av videosamtale.

Trykk her for å laste ned “Veiledning for gjennomføring av virtuelt besøk i Kriminalomsorgen”

EnglishNorwegian