Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Ullersmo fengsel ligger i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 190 plasser. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lengre straffedommer for alvorlig kriminalitet, utenlandske innsatte uten tilknytning til Norge, samt personer som varetektsfengsles mistenkt for straffbare forhold.

Ullersmo fengsel har videre en avdeling med lavere sikkerhetsnivå (Kroksrud avdeling). Krogsrud avdeling har en ordinær kapasitet på 60 plasser. For nærmere informasjon om Kroksrud avdeling, se egen peker til denne avdelingen.

Ullersmo fengsels visjon, formål og verdier:

Visjon:

Ullersmo fengsel skal representere den beste straffegjennomføring i fengsel med høy og lavere sikkerhetsnivå

Formål:

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffegjennomføring på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Verdier:

Ullersmo fengsel skal bygge sin virksomhet på innholdet i St. meld nr.37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn og i alle handlinger og tiltak ivareta hensynet til sikkerhet, hensiktsmessighet og hensynet til den allmenne rettsfølelse.

Ullersmo fengsels mål:

1. Redusert kriminalitet

  • Hurtig iverksettelse av straffegjennomføring og varetekt.
  • Bedre tilrettelegging for en kriminalitetsfri tilværelse etter gjennomført straff.

2. Økt trygghet og samfunnssikkerhet

  • Trygghet under straffegjennomføring og varetekt

3. En mer effektiv justissektor

  • Effektiv drift i tråd med gjeldende regelverk
  • En kunnskapsbasert kriminalomsorg

 

Ullersmo fengsels verdigrunnlag:

Ullersmo fengsel mener at alle er ansvarlig for sitt eget liv. Straffegjennomføring skal ta hensyn til straffens formål, motvirke nye straffbare handlinger, være betryggende for samfunnet og innenfor disse rammer sikre den fengslede / domfelte tilfredsstillende vilkår.

Straffegjennomføringen skal bygge på et humanistisk menneskesyn. Alle mennesker uansett livssituasjon skal behandles med respekt. Vi tror at mennesker kan endre atferd dersom forutsetningene tilrettelegges.

Vi erkjenner samtidig at enkelte ikke ønsker å endre livsførsel og at kriminalomsorgen må innrette seg også etter dette.

Integritet og en høy etisk standard verdsettes. Vi tilstreber bevisste holdninger til hva det innebærer å være en del av samfunnets maktapparat. Prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling, prinsippet om at en har gjort opp for seg når straffen er gjennomført, og normalitetsprinsippet legges til grunn.

Ansvarlig for virksomheten: fengselsleder Tom A. Enger

 

EnglishGermanNorwegianPolish