Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Praktiske opplysninger

Romerike fengsel ligger i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 213 plasser. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lengre straffedommer for alvorlig kriminalitet, utenlandske innsatte uten tilknytning til Norge, samt personer som varetektsfengsles mistenkt for straffbare forhold.

Romerike fengsel har videre en avdeling med lavere sikkerhetsnivå (Kroksrud avdeling). Krogsrud avdeling har en ordinær kapasitet på 62 plasser. For nærmere informasjon om Kroksrud avdeling, se egen peker til denne avdelingen.

Verdier:

Romerike fengsel skal bygge sin virksomhet på innholdet i St. meld nr.37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn og i alle handlinger og tiltak ivareta hensynet til sikkerhet, hensiktsmessighet og hensynet til den allmenne rettsfølelse.

Romerike fengsels mål:

1. Redusert kriminalitet

  • Hurtig iverksettelse av straffegjennomføring og varetekt.
  • Bedre tilrettelegging for en kriminalitetsfri tilværelse etter gjennomført straff.

2. Økt trygghet og samfunnssikkerhet

  • Trygghet under straffegjennomføring og varetekt

3. En mer effektiv justissektor

  • Effektiv drift i tråd med gjeldende regelverk
  • En kunnskapsbasert kriminalomsorg

Romerike fengsels verdigrunnlag:

Romerike fengsel mener at alle er ansvarlig for sitt eget liv. Straffegjennomføring skal ta hensyn til straffens formål, motvirke nye straffbare handlinger, være betryggende for samfunnet og innenfor disse rammer sikre den fengslede / domfelte tilfredsstillende vilkår.

Straffegjennomføringen skal bygge på et humanistisk menneskesyn. Alle mennesker uansett livssituasjon skal behandles med respekt. Vi tror at mennesker kan endre atferd dersom forutsetningene tilrettelegges.

Vi erkjenner samtidig at enkelte ikke ønsker å endre livsførsel og at kriminalomsorgen må innrette seg også etter dette.

Integritet og en høy etisk standard verdsettes. Vi tilstreber bevisste holdninger til hva det innebærer å være en del av samfunnets maktapparat. Prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling, prinsippet om at en har gjort opp for seg når straffen er gjennomført, og normalitetsprinsippet legges til grunn.

Ansvarlig for virksomheten: fengselsleder Ole Jonny Rydland