Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Jobbe hos oss?

Romerike fengsel er organisert i to hovedgrupper. Den ene gruppen har sine arbeidsoppgaver relatert direkte mot de innsatte, og den andre gruppen er støttefunksjoner. I tillegg finner en ved fengslet det vi betegner som importtjenester. Dette er eksterne samarbeidspartnere som er lokalisert med fast arbeidssted i fengslet og som yter tjeneste overfor de innsatte.

Romerike fengsel kan kort defineres som en arbeidsplass med en hektisk hverdag, med mange utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø. Medbestemmelse og ansvar er nøkkelord.

Ansatte

Romerike fengsel har ca 353 ansatte. Disse er fordelt med anslagsvis 264 uniformerte stillinger i sikkerheten, 67 stillinger i fengslets arbeidsdrift/verksteder og 22 innenfor administrasjon/støttefunksjoner.

Tjenestemannsorganisasjonene

”Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund” (NFF) og ”Kriminalomsorgens Yrkesforbund” (KY) er godt representert og organiserer majoriteten av de ansatte ved fengslet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Anstalten er tilsluttet bedriftshelsetjenesten ved HMS-sentret Eidsvold i tillegg til at anstalten har en vel etablert vernetjeneste med hovedverneombud i 50% stilling. Samtidig er Ullersmo også en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).

Bedriftsidrett

Romerike fengsel har et aktivt bedriftsidrettslag som deltar på arrangement innen fotball, håndball, innebandy, bowling og golf. Ansatte har anledning til å benytte anstaltens gymnastikksal og styrketreningsfasiliteter.

Aspiranter

Romerike fengsel er et opplæringsfengsel for aspiranter som skal gjennomføre fengselsbetjentutdanningen i regi av KRUS(Kriminalomsorgens Utdanningssenter). Som aspirant hos oss vil du møte på mange ulike problemstillinger og utfordringer. Du vil møte en hverdag som aldri er lik.

Som praksisårsaspirant har du også en del teori og dette omhandler blant annet

 • Praktisk fengselslære
 • Rapportlære
 • Pasifisering
 • Narkotikakunnskap

Romerike fengsel disponerer også et hybelhus hvor det for aspirantene er mulighet for å leie under sitt praksisår.

Etatsutdanning for tilsatte i arbeidsdriften

Dette utdanningstilbudet er en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning for alle tilsatte i arbeidsdriften. Den strekker seg over ca. ni måneder og inneholder tre samlinger på KRUS. Mellom samlingene er det 25 arbeidsdager som avsettes til fjernundervisning. Disse er fordelt slik at det gjennomgående vil være en og en halv studiedag hver toukersperiode. Detaljert kjøreplan for utdanningstilbudet kan fås ved henvendelse til KRUS ved kurssekretær eller faglig ansvarlig.

Målgruppe:

Tilsatte i arbeidsdriften uten kriminalomsorgsfaglig utdanning.

Mål:

Å gi tilsatte i arbeidsdriften en kriminalomsorgsfaglig grunnutdanning slik at de får en kompetanse som gjør dem i stand til å nå de mål arbeidsdriften har i en helhetlig kriminalomsorg.

Innhold

Undervisningsmodellen består av tre temaer:

 • Tema 1: Gruppedynamikk og prosesser, samhandling, bruk av data, samarbeid, planlegging, etikk og profesjonalitet.
 • Tema 2: Lover, forskrifter og retningslinjer, saksbehandling, rapportlære, rusproblematikk, kontaktbetjentarbeid og arbeidskontakt, sikkerhet.
 • Tema 3: Veiledning, instruksjon, ledelse, arbeidsmiljø og kultur.

Undervisningsform:

Gruppearbeid, praktiske øvelser, seminar, ekskursjoner, forelesninger, individuelle oppgaver og diskusjoner.

Vikarer

Romerike fengsel har stadig behov for vikarer, spesielt i sommerhalvåret. Har du lyst å prøve deg som fengselsbetjent er Romerike fengsel et godt alternativ. Som vikar vil du få en grundig opplæring i arbeidsoppgavene til en fengselsbetjent og oppfølging underveis i tjenesten. Vikarstillingen blir kunngjort på www.jobbnorge.no eller du kan ta kontakt med fengslet for en samtale.

Hva gjør en fengselsbetjent?

Du som velger å jobbe som fengselsbetjent vil møte en variert og utfordrende hverdag. Et fengsel er et lite samfunn i samfunnet der du tildeles en helt spesiell rolle. Alle innsatte gis i dag muligheten til å få en personlig oppfølging av en fengselsbetjent. Dette kalles for kontaktbetjentordningen og betyr at du har et spesielt ansvar for å veilede og motivere den innsatte slik at soningsoppholdet blir så meningsfullt, bevisstgjørende og rehabiliterende som mulig. Gjennom daglig kontakt og oppfølging kommer du til å utgjøre en viktig del av den innsattes hverdag både som samtalepartner, rollemodell og veileder.

Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger. Andre strever med psykiske lidelser, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer. Deres oppførsel kommer uansett til å forme hverdagen din.

Arbeidsdagen vil være preget av sikkerhetstenkning og grensesetting, av vaktoppgaver, visitasjoner og konfliktløsning. Du må kunne takle krisesituasjoner og fysisk risiko, trusler og verbal utagering – av og til fra samme mennesker du ellers deltar på fritidsaktiviteter med.

Å arbeide i fengsel handler både om omsorg og kontroll, nærhet og makt, åpenhet og grenser. Men mest av alt handler det om å være et medmenneske. Det er den innsatte som skal stå i fokus – vi skal være med på å få den innsatte til selv å ta ansvar for sitt eget liv.

Hva kreves for å bli fengselsbetjent?

For å bli opptatt som aspirant, kreves det at søkeren:

 • har generell studiekompetanse, eller har annen relevant utdanning og/eller erfaring fra menneskerelaterte yrker, i tillegg til fagene norsk, engelsk, samfunnslære tilsvarende generell studiekompetanse. har den nødvendige modenhet og personlige egnethet for tjeneste i kriminalomsorgen.
 • har avtjent verneplikt eller kan dokumentere fritak. Kravet gjelder menn.
 • har minst ett års praksis fra yrkeslivet.
 • er 20 år eller eldre i opptaksåret.
 • består en fysisk funksjonstest som inneholder en styrkeøvelser og en utholdenhetstest.
 • har god helse og plettfri vandel. Helseattest og uttømmende politiattest må først fremlegges ved tilsagn om opptak.
 • har førerkort for personbil.

Klikk her for å komme til Kriminalomsorgens Utdanningssenter