Kriminalomsorgen logo

Kriminalomsorgen

Romerike fengsel med underavdelinger

Fremgangsmåte

Forskning i norske fengsler er underlagt relativt strenge bestemmelser.

For å kunne bli vurdert i.f.t. et forskningsprosjekt, må du utforme en prosjektbeskrivelse som mer detaljert beskriver prosjektet, hensikten med det, hva forskningsmaterialet skal anvendes til, hvilke metoder du har tenkt å bruke, hvorledes forskningen skal gjennomføres rent praktisk, hvor mange innsatte som skal være med, etterbehandling av forskningsdata, lagring m.v.

Prosjektbeskrivelsen sendes til det regionskontor fengselet er underlagt, med søknad om å få gjennomføre forskning i fengselet. Romerike fengsel er til orientering underlagt:

Kriminalomsorgen region øst
Dokumentsenter
Postboks 694
4305 Sandes

eller per e-post:

postmottak-8100@kriminalomsorg.no

Regionen vil kvalitetssikre forskningsopplegget i.h.t. sentralt fastsatte retningslinjer. Fengselet vil deretter få seg oversendt prosjektet for vurdering, herunder om fengselet har kapasitet til å medvirke til gjennomføringen. Fengselets innstilling i saken oversendes til regionalkontoret, som er tillagt myndighet til å innvilge eller avslå slike søknader.

På generelt grunnlag gjør Ullersmo fengsel oppmerksom på at kriminalomsorgen aldri vil utlevere personopplysninger om innsatte til forsker eller forskergrupper. Dersom forsker ønsker å komme i kontakt med nærmere bestemte innsatte og / eller innsattgrupper, vil fengselet imidlertid kunne formidle beskjed til denne / disse, eventuelt medvirke til å henge opp et oppslag om forskningsprosjektet, slik at de innsatte kan ta direkte kontakt med forsker / forskningsgruppen”