Romerike fengsel

Romerike fengsel, består av underavdelingene Ullersmo, Kroksrud og Ungdomsenhet øst.

Ullersmo avdeling, ligger på Kløfta, i Ullensaker kommune og er en fengselsenhet med høyt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte. Kapasiteten i fengselet er 238 plasser. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, herunder i form av fagopplæring innenfor etterspurte yrkesfag.

Kroksrud avdeling, ligger på Godtland, i Ullensaker kommune, og er en fengselsenhet med lavt sikkerhetsnivå. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte i slutten av soningsforløpet. Kapasiteten i fengselet er 62 plasser. Fengselet har særskilt fokus på fengselsundervisning, frigang, hundegruppe og en utegruppe.

Ungdomsenhet øst, ligger på Dønnumskia, i Eidsvoll kommune, og er 1 av 2 fengsler for mindreårige innsatte. Målgruppen for fengselet er mindreårige innsatte, fra 15 til 18 år. Kapasiteten i fengselet er 4 plasser. De innsatte får individuelt tilpasset innhold i sitt soningsforløp.

Ila fengsel er for tiden midlertidig plassert på Ullersmo avdeling da de pusser opp sine egne lokaler. Les mer om dette i artikkelen under.

 

Kontakt:

  • Telefon Sentralbord (Åpent alle dager, stengt mellom 1115-1200 hverdager): 63927300.
  • Generelle henvendelser, e-post: postmottak-8215@kriminalomsorg.no
  • Henvendelser vedrørende besøk, bestilling av besøk, e-post: 8215.besok@kriminalomsorg.no

 
 

Food truck prosjekt – First step Foods

Romerike fengsel, avdeling Kroksrud har i samarbeid med Jessheim videregående skole etablert et nytt prosjekt med en food truck som skal ut på veien for salg av matretter utenfor fengselet i forbindelse med eventer, festivaler, arrangementer o.l.

First Step Foods er registrert som et vanlig selskap og skal driftes av innsatte på forretningsmessige vilkår, på lik linje som andre selskap utenfor fengselet. Dette gir trening til innsatte i ordinær forretningsdrift, og vil være nyttig etter straffegjennomføringen og i tilbakeføringen til samfunnet generelt.

Det overordnede målet med First Step Foods er at det skal være en læringsplattform for innsatte, og gi en realistisk opplæring i det å drive en ordinær forretningsvirksomhet med de utfordringer det kan gi.

Ved alle ledd i prosessen skal de innsatte ha ansvaret for valg av menyer, innkjøp av råvarer, tilberedelse av maten og salg fra bilen. De innsatte skal også foreta kalkulasjon av utsalgspriser, samt føring av ordinært regnskap, drift av bilen osv. Målet er at virksomheten skal være selvbærende og eventuelt overskudd skal tilfalle de innsatte ved Kroksrud avdeling i form av sosiale tiltak.

Vi ønsker å benytte lokale leverandører av råvarer, en bærekraftig profil og redusert miljøavtrykk!

Vi oppfordrer innsatte fra alle fengsler til å søke deltagelse i prosjektet. For info send mail til kontakt@firststepfoods.no
Søknad om overføring til Romerike fengsel, Kroksrud avdeling gjøres tjenestevei.

Midlertidig flytting av forvaringsdømte fra Ila til Ullersmo

28.5.2021 11:30:45 CEST | Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum skal gjennomgå en teknisk rehabilitering. Fengselets bygningsmasse skal da stenges, og alle forvaringsdomfelte i fengselet flyttes midlertidig til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta.

Hit til Romerike fengsel Ullersmo avdeling på Kløfta skal de forvaringsdomfelte innsatte på Ila flyttes mens fengselet rehabiliteres.
Øvrige innsatte som gjennomfører varetekt eller straff i fengselet vil bli overført andre enheter. Flyttingen av de forvaringsinnsatte er planlagt gjennomført i begynnelsen av juni.
Rehabiliteringen av Ila er beregnet å ta mellom 18 og 24 måneder. Ole Jonny Rydland er fengselsleder for Romerike fengsel og vil i rehabiliteringsperioden også være fengselsleder for Ila.

Egne avdelinger

De forvaringsdømte vil bli plassert i egne lokaler og arealer (forvaringsavdelinger) i Ullersmo som disponeres av Ila. Det vil fortsatt være Ila som har ansvaret for og følger opp de forvaringsdømte. Dette gjelder for eksempel daglig oppfølging, saksbehandling, utarbeidelse av risikovurderinger og forberedelse av saker som gjelder prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av tidsrammen for forvaringen.
De forvaringsinnsatte vil således også i perioden Ila er lokalisert i Ullersmos lokaler få den særlige tilretteleggingen og oppfølgingen som Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring (forvaringsforskriften) stiller krav om. Flyttingen er ment kun å medføre en geografisk endring av plasseringen av de forvaringsdomfelte.

Domstolsbehandling

Den midlertidige flyttingen av forvaringsdømte vil få betydning for domstolenes behandling av saker som gjelder prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av tidsrammen for forvaring. I dag behandles disse av Asker og Bærum tingrett som rett verneting. Kriminalomsorgen region øst har vært i dialog med Riksadvokatembetet om saken, og deres vurdering er at påtalemyndigheten som hovedregel i den aktuelle perioden vil fremme begjæringene for Romerike og Glåmdal tingrett, med rettssteder Eidsvoll, Lillestrøm og Kongsvinger.
For å frigjøre plasser i Ullersmo vil flere innsatte som i dag er plassert i Ullersmo avdeling bli overført andre enheter. Utover dette vil ikke flyttingen av de forvaringsdomfelte til Ullersmo medføre endringer for innsatte som i dag er plassert i Ullersmo.

Besøk

Både de forvaringsinnsatte og andre innsatte på Ullersmo kan motta besøk i Romerike fengsel Ullersmo avdeling på adressen Ullersmovegen 5, 2040 Kløfta. Flyttingen medfører ikke at det må søkes på nytt om besøkstillatelse for allerede innvilgede besøk i Ila. For mer informasjon og f.eks bestilling av besøk viser vi til nettsidene våre www.romerikefengsel.no og www.ilafengsel.no

Kontakperson

Fengselsleder Ole Jonny Rydland, tlf. 976 22 819,
e-post ole.jonny.rydland@kriminalomsorg.no

 

Aktuelt fra Romerike fengsel

6390494_4857406
Midlertidig flytting av forvaringsdømte fra Ila til Ullersmo

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum skal gjennomgå en teknisk rehabilitering. [..]

6390494_4857406
Vurderer å flytte Oslo fengsel ut av Oslo

Regjeringen lytter til Oslo, og vil vurdere å finne et nytt alternativ til Oslo fengsel i områdene utenfor byen. [..]

neonbrand-580104-unsplash
Informasjon om smittetilfeller ved Romerike fengsel, Kroksrud avdeling

Romerike fengsel håndterer koronasituasjonen på lik linje med resten av samfunnet og følger sentrale og lokale [..]

Aktuelt fra Romerike fengsel

Midlertidig flytting av forvaringsdømte fra Ila til Ullersmo

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum skal gjennomgå en teknisk rehabilitering. [..]

Vurderer å flytte Oslo fengsel ut av Oslo

Regjeringen lytter til Oslo, og vil vurdere å finne et nytt alternativ til Oslo fengsel i områdene utenfor byen. [..]

EnglishGermanNorwegian