Sysselsetting

Sysselsetting

Det er aktivitetsplikt i avdelingen.

Primært er det tilbud om sysselsetting ved trevareverksted og ved mekanisk verksted, samt et begrenset antall frigang-, skole- og selvstudieplasser.
I tillegg kan man sysselsettes i avdelings tekniske avdeling, som ganggutt, i vaskeriet eller på kjøkkenet.

Innsatte har også muligheten til å ta fagbrev som kokk.
I et samarbeid mellom fengselet, kjøkkensjefen og Jessheim videregående skole tilbyr  vi opplæring mot fagbrev som institusjonskokk.
Kroksrud avdeling har et godkjent opplæringskjøkken. Dette muliggjør opplæring mot fagbrev og avlegging av fagprøve. Kjøkkensjefen i Ullersmo fengsel har det faglige ansvaret for kjøkkenet, og opplæringen skjer i samarbeid med Jessheim videregående skole.

Avdelingen har også egen hundegruppe i samarbeid med Forsvarets Hundeskole

Den 01.06.09 ble det etablert et særskilt ”hundeprosjekt” i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling. Prosjektet er nå etablert som et fast tilbud og tar sikte på å gi innsatte et meningsfylt sysselsettings-tilbud som innebærende et klart personlig ansvar og mulighet for å trene opp evnen å ha omtanke og empati for den hunden han skal være fòrvert for. Kriminalomsorgen påtar seg ansvar for fòrvertoppgaven i henhold til nærmere plan fra Forsvarets hundeskole. Hundene vil etter en periode på 7-12 måneder, bli returnert til Forsvarets hundeskole for ytterligere trening ved søkseksjonen.

Kennelansvarlig har det overordnede ansvar for at de innsatte utfører fòrvertoppgavene på en tilfredsstillende måte og som påser at hundene har gode oppvekstvilkår. Den tilsatte er videre kontaktperson for Forsvarets hundeskole og har ansvar for fortløpende innrapportering om status og progresjon.

Hundegruppens målsetting innebærer at det stilles særskilte krav til deg som ønsker å bli sysselsatt i kennelen under straffegjennomføringen. Foruten å fylle de alminnelige vilkårene for en overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå etter straffe-gjennomføringsloven § 15 flg, forutsettes det at du som mannlig innsatt:
a)    ikke er registrert med uavgjorte straffesaker,
b)    at du har minimum 7 – 12 måneders gjenstående gjennomføringstid, frem til forventet løslatelse,
c)    at du ikke er eller har vært domfelt for forhold som gir grunn til tvil om evnen til å ivareta omsorg og ansvar for dyr,
d)    at du har alminnelig gode kunnskaper om norsk språk, så vel skriftlig som muntlig og
e)    at du har alminnelig god ordenssans, at du pliktoppfyllende, at du fremstår som ansvarsbevisst og at du forstås å ha omsorgsevne for dyr.

Du må endelig være inneforstått med at sysselsetting i ”Hundekennel” innebærer en forpliktelse til å være plassert i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling frem til fòrvertoppgaven er fullført. Oppgaven forutsetter også at du er villig til å arbeide utover ordinær arbeidstid, d.v.s inntil syv dager i uken.

EnglishNorwegian